HomeTipyNejlepší modlitby za zdraví: jaká slova ochrání před nemocí

Nejlepší modlitby za zdraví: jaká slova ochrání před nemocí

V těžkých chvílích se věřící vždy obracejí k Bohu o pomoc.Křesťané věří, že Bůh je vševědoucí a vyslyší všechny modlitby, pokud jsou vysloveny s dobrými úmysly a z čistého srdce.Je však důležité si uvědomit, že lidé nevědí lépe než Bůh, co a kdy se s námi má stát.

Dříve jsme vám řekli, jaká je modlitba za ukrajinské vojáky.A nyní vám povíme, jak se můžete modlit za zdraví a uzdravení nemocí.Můžete se modlit jak za sebe, tak za své blízké.

Nejsilnější modlitby za zdraví jsou krátké texty

Pane všemohoucí a všemocný, pomoz, zachraň a ochraňuj všechny, kdo Tě prosí o pomoc a zdraví.Potěš a dej sílu a moudrost, aby přijali tvou vůli.Pouč mě na cestě tvé lásky, abych žil po všechny dny, dokud se s tebou nesetkám, s laskavostí a pomocí bližním.Amen.

***.

Všemohoucí Bůh! Zastav tu strašnou nemoc a dej svému Božímu služebníku (jméno) sílu, aby se s ní vyrovnal, svou všemohoucí mocí ho ponech pod svým přístřeším a dej mu velké štěstí, aby ti spolu s námi přinášel prosby vděčnosti za svou záchranu a tvou štědrost.Zachraň ho, Pane.Buď vůle tvá.Amen.

***.

Zachraň nás všechny, Pane! Vysvoboď nás od tělesných a duševních neduhů! Chraň děti narozené v lůně matky.Pomoz, Bože, nám, tvým tvorům, zvládnout nemoc a plnit naše křesťanské povinnosti.Amen.

***.

Vzývám Vyšší síly, vyslyšte mou prosbu a přijďte mi na pomoc.Prosím, omluvte své požehnání služebníkům Božím.(Vyjmenujte jména všech, za které se modlíte).Ochraňuj je před potížemi a neštěstím, ochraňuj je svými Křídly před nepřáteli a závistivci.Naplň je nebeskou silou, aby světu přinášeli dobro a prosperitu a byli zdraví.Amen.

Modlitba ke svatému Pantelejmonovi za zdraví

Svatý Pantelejmon Léčitel je považován za jednoho z největších křesťanských léčitelů, kterému byla podřízena každá nemoc.Přednáší se k němu modlitba za uzdravení.

Ó velký milostivý Kristův, strastoterpče a lékaři mnoha milostí, Panteleimone! Smiluj se nade mnou, hříšným otrokem, vyslyš mé sténání a volání, smiluj se nad nebeským, nejvyšším lékařem našich duší a těl, Kristem, naším Bohem, dej mi uzdravení z nemoci, která mě trápí, přijmi nehodnou modlitbu toho, kdo je hříšnější než všichni lidé, navštiv mě milostivým navštívením, neznechuť mé hříšné rány, pomaž mě olejem svého milosrdenství a uzdrav mě; abych, jsa zdráv na těle i na duši, mohl z Boží milosti strávit zbytek svých dnů v pokání a v tom, abych se líbil Bohu, a mohl vnímat dobrý konec svého života.Ó Boží milosti! Modlete se ke Kristu Bohu, aby na vaši přímluvu dal zdraví mému tělu a spásu mé duši.Amen!

Modlitba za zdraví rodičů

Tato modlitba se odříkává za uzdravení a dobré zdraví starých rodičů.Modlitba od dětí za rodiče je považována za zvláště účinnou.

Ó spravedlivý Pane Bože! Ty jsi přikázal a nařídil ctít otce a matku, jako jsi ty sám, který ses vtělil, pokorně poslouchal své rodiče na zemi; pokorně tě prosím, Pane, můj Bože: Vyslechni můj hlas a smiluj se nad mými rodiči, kteří mě vychovali ve Tvé milosti a lásce, odvrať od nich každou škodlivou vášeň a nemoc, dej jim zdraví, dlouhý život, pokojný život a vylij na ně milostivě své hojné požehnání; požehnej jejich práci a službě, smiluj se nad nimi svou štědrostí, aby Ti věrně sloužili a mě důstojně vychovali ke Tvé slávě a službě a přijali Tvou milost v tomto životě a potom věčný let, amen.

Martin Černohorský
Martin Černohorský
Profesionální kuchař. Martin Černohorský v současné době vede rodinnou školu vaření v Praze, kde pořádá také kurzy vaření pro veřejnost. Nyní se rozhodl podělit se o své znalosti v podrobné knize. A jaké jsou její ingredience? Osvědčené recepty, zajímavosti z profesionální kuchyně, vzpomínkové fotografie nebo zábavné ilustrace.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments